1. ഭരണശബ്ദകോശം
2. ഭരണഭാഷാ പ്രയോഗപദ്ധതി
3. ഭരണഭാഷാപഠനപദ്ധതി
4. പദകോശം